Rating of fighters in category

Heavyweight

Fighter Progress
Evgeniy Goncharov
champion
1
Alikhan Vakhaev
2
Mukhumat Vakhaev
3
Adam Bogatyrev
4
4
Kirill Kornilov
1
5
Anton Vyazigin
6
Tony Johnson
7
Ruslan Medzhidov
new
8
Salimgirey Rasulov
4
9
Denis Smoldarev
1
10
1
На верх