ACB 86, Moscow

NSC "Olimpiyskiy"
6:00 pm

Tournament results

Marat Balaev
70 kg | 12-3
Lose
VS 12
Win
 • Method: Submition
 • Round: 1
 • Time: 02:29
Yusuf Raisov
70 kg | 21-3
Askar Askarov
57 kg | 15-1
Win
VS 11
Lose
 • Method: Submition
 • Round: 2
 • Time: 01:59
Batraz Agnaev
93 kg | 5-3
Lose
VS 10
Win
 • Method: Submition
 • Round: 2
 • Time: 02:44
Ciro Rodrigues
84 kg | 24-13
Win
VS 9
Lose
 • Method: KO
 • Round: 2
 • Time: 00:25
Beslan Isaev
77 kg | 40-11
Lose
VS 8
Win
 • Method: TKO
 • Round: 1
 • Time: 03:27
Ali Bagov
70 kg | 33-11
Murad Machaev
70 kg | 22-3
Win
VS 7
Lose
 • Method: Decision
Mukhamed Kokov
70 kg | 19-8
Andrey Koshkin
70 kg | 23-10
Win
VS 6
Lose
 • Method: Decision
Rasul Shovhalov
70 kg | 17-8
Win
VS 5
Lose
 • Method: Decision
Win
VS 4
Lose
 • Method: Decision
Lose
VS 3
Win
 • Method: Submition
 • Round: 2
 • Time: 01:55
Denis Silva
70 kg | 18-8
Lose
VS 2
Win
 • Method: TKO
 • Round: 1
 • Time: 03:28
Lose
VS 1
Win
 • Method: TKO
 • Round: 1
 • Time: 04:04
Denis Kanakov
70 kg | 12-1

Highlights

ACBlog: Balaev vs Raisov

На верх