Rating of fighters in category

Welterweight

Fighter Progress
Vitaliy Slipenko
champion
1
Abubakar Vagaev
2
Albert Tumenov
3
Ustarmagomed Gadzhidaudov
4
Ali Bagov
5
Andrey Koshkin
6
Chersi Dudaev
1
7
Altynbek Mamashov
1
8
Khuseyn Khaliev
1
9
Tilek Mashrapov
1
10
Anatoliy Boyko
new

Partners

На верх